Úplná pravidla velikonoční soutěže

 

Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je Zařízení služeb MZe s.p.o., se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, IČ: 71294295 (dále jen „Organizátor“).

 

Doba konání soutěže:

Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 02. 2017, 12:00 hod. do 31.03. 2017, 23:59 hod. včetně.

 

Účast v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účast v soutěži není zpoplatněna.

 

Mechanika soutěže/hodnotící kritéria:

Pokud máte oblíbený recept ze sladkovodních ryb, podělte se o něj s námi a pošlete nám ho vyfotografovaný spolu s receptem na e-mailovou adresu soutez@rybanatalir.cz.

Hodnotící kritéria:

  • sladění všech použitých ingrediencí
  • kreativita – bude se hodnotit na základě zaslané fotografie
  • použití lokálních surovin

Soutěžící zasláním své fotografie souhlasí s uveřejněním receptu na facebookových stránkách a webových stránkách „Ryba na talíř“. Dále dává soutěžící právo používat fotografii k marketingovým účelům organizátora.

Hodnotící komise bude minimálně čtyřčlenná. Každý člen komise před hodnocením podepíše čestné prohlášení o nepodjatosti a bude vytvořen zápis z hodnocení. Každé hodnotící kritérium bude ohodnoceno každým členem komise bodovou stupnicí 1 – 10. Každý soutěžící může tedy získat od každého člena komise maximálně 30 bodů. Vítězem se stanou 3 soutěžící, kteří získají nejvyšší počet bodů po sečtení bodového hodnocení od všech členů komise. Přehled výherců bude uveřejněn na webových a facebookových stránkách „Ryba na talíř“.

Vyhodnocení hodnotící komisí je konečné a závazné.

 

Podmínky získání výhry:

Výhry ze soutěže budou rozeslány poštou pouze po území České republiky, a to nejpozději do 6 týdnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu organizátora, bude možné ji vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději do 4 týdnů od posledního dne, kdy si bylo možné výhru vyzvednout na poště. Poté výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhry soutěžících, které nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

Za výhru v soutěži se považuje rybí kuchařka s názvem ,,RECEPTY ze sladkovodních ryb“, autor M. Palička.

 

Osobní údaje:

Účastník soutěže dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a adresa trvalého bydliště za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. Zároveň se účastník soutěže zavazuje, že splňuje všechny podmínky pro účast.

V případě, že se stane soutěžící výhercem, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách a webových stránkách organizátora. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora, a dále práva dle §§ 11 a21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na organizátora soutěže nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ostatní ustanovení a podmínky:

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách/Facebooku.

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné nebo nepoctivé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Účastník soutěže bere na vědomí, že veškerá plnění v souvislosti se soutěží není oprávněn požadovat po provozovateli sociální sítě Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.